Nieuws, feiten en achtergronden Terug naar nieuws overzicht

Een nieuwe Handreiking Goed opdrachtgeverschap

Het Ministerie van VROM Wonen, Wijken en Integratie heeft onlangs een nieuwe handreiking gepubliceerd voor gemeenten die opdrachtgevers zijn op het terrein van inburgeringsdiensten.

De verbetering van de opdrachtgeversrol van gemeenten is een van de belangrijke aandachtpunten in het Deltaplan Inburgering, dat tot doel heeft het bereik en de kwaliteit van inburgeringsprogramma’s te verbeteren. Goed opdrachtgeverschap is breder dan alleen aanbesteden. Het betekent ook het organisatorisch goed inpassen van de gecontracteerde dienstverleners binnen de publieke keten en sturen op resultaat. Een goede communicatie tussen de opdrachtgever en de contractpartijen is cruciaal. De handreiking gaat in op een breed palet aan thema’s die betrekking hebben op de vertaalslag van het beleid naar de concrete opdracht, het organiseren van een marktconsultatie, het toepassen van de juiste procedure van aanbesteden en de organisatie van de publiek/private keten: het contractmanagement.
De handreiking heeft een waarde die verder reikt dan alleen inburgering. Ook voor andere vormen van sociale dienstverlening biedt de handreiking aanknopingspunten. Een kenmerk van sociale dienstverlening is dat de kwaliteit van de dienstverlener en de inspanningen die deze verricht om tot een goed resultaat te komen vaak maar beperkt zichtbaar zijn. Hoe selecteer je in dat geval de juiste dienstverlener en hoe stuur je deze optimaal aan? De handreiking staat uitgebreid stil bij deze vragen.

Nieuw aan deze handreiking zijn de praktijkscenario’s die als capita selecta zijn opgenomen. Deze scenario’s gaan concreet in op verschillende stadia van het proces van inkopen en aansturen en zijn geschreven vanuit de vragen die op dit moment sterk leven in de uitvoeringspraktijk.

Arthur van de Meerendonk was projectleider en inhoudelijk eindredacteur van deze handreiking. U kunt de handreiking hier vinden. Handreiking_eindversie13161.pdf