Nieuws, feiten en achtergronden Terug naar nieuws overzicht

Nieuwe Wet Implementatie Rechtsbeschermingsrichtlijnen Aanbesteden

Op 19 februari 2010 is een nieuwe Wet Implementatie Rechtsbeschermingsrichtlijnen Aanbesteden (de “WIRA”) ingegaan.

Op grond van deze wetgeving krijgen ondernemers de kans een overeenkomst door een rechter te laten vernietigen als zij menen ten onrechte te zijn gepasseerd. Deze wetgeving heeft mogelijk grote gevolgen in de praktijk. Doel van deze wet is het effectief borgen van rechtsbescherming in aanbestedingszaken.
Onder de WIRA dient een aanbestedende dienst (bijvoorbeeld een gemeente) ondermeer aan elke inschrijver de relevante redenen voor de gunningbeslissing mede te delen. Daarnaast introduceert de nieuwe wet een strenger regime in gevallen waarin de aanbesteding niet volgens de regels is verlopen. De WIRA bepaalt dat een overeenkomst kan worden vernietigd, bijvoorbeeld wanneer een opdracht ten onrechte niet vooraf is aangekondigd, maar onderhands is gegund. Een rechter kan in uitzonderingsgevallen hiervan afwijken maar in een dergelijk geval zal de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) een boete opleggen. Deze boete kan oplopen tot 15 procent van de waarde van de betreffende opdracht.

(bron: Van Doorne Advocaten)

Het is dus nog meer dan voorheen van belang dat een aanbesteding transparant, objectief en toetsbaar is. Het bepalen van de ‘spelregels van de aanbesteding’: de juiste selectie- en gunningcriteria, en de onderliggende wegingsfactoren en scoremethodiek, wordt hiermee nóg belangrijker. Eenmaal geformuleerd moeten deze spelregels immers ook correct worden toegepast, op straffe van het opnieuw uitvoeren van de aanbesteding. Een kostbare aangelegenheid!

Pre-Tender (zie elders op deze site onder ‘ontwikkeling’) stelt u in staat om deze spelregels zorgvuldig neer te zetten. Pre-Tender biedt de mogelijkheid om de gewichten van criteria en de onderliggende scoremethode vooraf te toetsen. Niet alleen kunt u zo tot een meer effectieve keuze van dienstverleners komen, maar bovendien kunt u uw gunningbesluit ook overtuigender motiveren.